اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه دیزاین و ساختمان 5 میگاوات برق سولری ولایت دایکندی !

تاریخ نشر: Mar 05, 2018

تاريخ خاتمه: Mar 12, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه وتدرکات وزارت انرژی وآب  درنظردارد قرارداد پروژه دیزاین و ساختمان 5 میگاوات برق سولری ولایت دایکندی را با شرکت شاندنگ لمتد دارنده  جواز نمبر( (913212005884511277 ونمبرتشخیصیه NPA/MEW/96/W-1797/ICB بوده به مبلغ مجموعی (13,070,396.5) سیزده میلیون و هفتاد هزار و سه صد و نود و شش اعشاریه پنج دالر امریکایی که معادل(893,230,897)هشت صدو نود و سه میلیون و دوصد و سی هزارو هشت صدو نود و هفت افغانی می شود، اعطا  نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض وادعا در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توأم بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی وآب واقع سرک دارالامان مقابل سناتوریم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارد اد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.