آگاهی داوطلبی 3 پروژه جدید ولایت بامیان !

تاریخ نشر: Mar 14, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 04, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی :

 1. دیوار استنادی در عقب بازار غنک ولسوالی شیبر ولایت بامیان
 • تضمین افر مبلغ (272970) دو صد و هفتاد و دو هزار و نو صد و هفتاد افغانی
 • سرمایه نقدی مبلغ (2261758) دو میلون دو صد و شصت و یک هزار و هفت صد و پنجاه و هشت افغانی
 1. بازسازی کانال عمومی تگاب برگ شاهی ولسوالی پنجاب ولایت بامیان
 • تضمین افر مبلغ (917238) نه صدو هفده هزار و دو صد و سی و هشت افغانی
 • سرمایه نقدی مبلغ (5503432) پنج میلون و پنج صد و سه هزار و چهار صد و سی و دو افغانی
 • تجربه مشابه مبلغ (14905128) چهارده میلون و نو صد و پنج هزار و یکصدو بیست و هشت افغانی
 • حجم معاملات سالانه مبلغ (30956806) سی میلون و نو صد و پنجا و شش هزار و هشت صد و شش افغانی
 1. اعمار دیوار محافظتی دهن بستوک ولسوالی ورس ولایت بامیان
 • تضمین افر مبلغ (856950) هشت صدو پنجا و شش هزار و نو صد و پنجا افغانی
 • سرمایه نقدی مبلغ (5631390) پنج میلون و شش صد و سی و یک هزار و سه صد و نود افغانی
 • تجربه مشابه مبلغ (16894172) شانزده میلون و هشت صد و نود و چهار هزار و یکصد و هفتاد دو افغانی
 • حجم معاملات سالانه مبلغ (34484308)  سی و چهار میلون و چهار صد و هشتاد و چهار هزار و سه صد و هشت افغانی

اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ غیر قابل برگشت از ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی و آب بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ضرب العجل  تعین شده در  شرطنامه به امریت تدارکات امور ساختمانی، تعمیر ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد، جلسه آفرگشایی بروز چهار شنبه مورخ 15/1/1397

1. ساعت: 09:30 قبل از ظهر   

2.ساعت 11:00  قبل از ظهر

 3.ساعت 02:00 قبل از ظهر  

در اتاق ارزیابی ریاست تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

       پول حق الشاعه را از نزد آرنده نقدا اخذ بل وکتنگ آنراجهت حفظ دوسیه ارسال نمایید.