اعلان برندگی پروژه دیوار استنادی نجراب قریه جات لاله خیل جورغل قلعه خواجه و قله عباس جناح چب...

تاریخ نشر: Feb 06, 2018

تاريخ خاتمه: Feb 14, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت انرژی و اب در نظر دارد،قرارداد پروژه دیوار استنادی نجراب قریه جات لاله خیل جورغل قلعه خواجه و قله عباس جناح چب دریایی خارج دره را به شرکت ساختمانی اتحاد کاروان دارای نمبر جواز 63327) را به قیمت مجموعی مبلغ 63934260شصت و سه میلون نه صد و سی و چهار هزار دو صدوشصت افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این علان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالمان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

پول حق الاشاعه را از آرنده محترم نقداً اخذ بل و کتنگ آنــــــــرا جهت حفظ دوسیه ارسال  نــموده  ممنو ن سازیــــــــــــــــد .