آگاهی داوطلبی 3 پروژه ولایات بلخ ،تخار ،و ولایت فراه !

تاریخ نشر: Mar 14, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 07, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی :

 1. پروزه تحکیماتی منطقه پیانی ولسوالی فرخار ولایت تخار
 • تضمین افر مبلغ (1113258) یک میلون و یکصد و سیزده هزار و دوصد و پنجاه و هشت افغانی
 • سرمایه نقدی مبلغ (7236180) هفت میلون دو صد و سی  و شش هزار و یک صد و هشتاد افغانی
 • تجربه مشابه مبلغ (19760340) نزده میلون و هفت صد و شصت هزار و سه صد و چهل افغانی
 • حجم معاملات سالانه مبلغ (38129107) سی و هشت میلون و یک صد و بیست و نه هزار و یک صد و هفت افغانی
 1. پروژه تحکیم کاری دریایی امو منطقه اریغ باتور قریه هزار توقی ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ
 • تضمین افر مبلغ (1049398) یک میلون و  چهل و نه هزار و سه صد و نود و هشت افغانی
 • سرمایه نقدی مبلغ (7083443) هفت میلون و هشتاد و سه  هزار و چهار صد و چهل و سه افغانی
 • تجربه مشابه مبلغ (19938580) نزده میلون و نو صد و سی و هشت هزار و پنج صد و هشتاد افغانی
 • حجم معاملات سالانه مبلغ (34892515) سی و چهار میلون و هشت صد و نود و دو هزار و پنج صد و پانزده افغانی
 1. پروژه تحکیم سواحل دریای فراه رود قریه دراباد سفلی مرکز ولایت فراه
 • تضمین افر مبلغ (191352) یک صد و نود و یک هزار و سه صد و پنجاه و دو افغانی
 • سرمایه نقدی مبلغ (1421472) یک میلون و چهار صد و بیست و یک هزار و چهار صد و هفتاد و دو افغانی

اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ غیر قابل برگشت از ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی و آب بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون

 

 

 و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی ضرب العجل  تعین شده در  شرطنامه به امریت تدارکات امور ساختمانی، تعمیر ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان ارایه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد، جلسه آفرگشایی بروز شنبه مورخ 18/1/1397

1. ساعت: 09:30 قبل از ظهر   

2. ساعت 11:00  قبل از ظهر

 3. ساعت 02:00 قبل از ظهر  

در اتاق ارزیابی ریاست تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

       پول حق الشاعه را از نزد آرنده نقدا اخذ بل وکتنگ آنراجهت حفظ دوسیه ارسال نمایید.