اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد !

تاریخ نشر: Mar 17, 2018

تاريخ خاتمه: Mar 24, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه وتدرکات وزارت انرژی وآب  درنظردارد قرارداد Design, Supply and Installation of 40 MW HYBRID ON-GRID SOLAR PV POWER PLANT AT HISAR-E-SHAHI INDUSTRIAL  PARK IN NANGARHAR PROVINCE  را باکمپنی SHUANGDENG GROUP Co. Ltd, Tianmu West Road, Jiangyan Economic Development Zone, TaiZhou City دارنده  نمبر تشخیصیه NPA/MEW/96/W-1782/ICB بوده به مبلغ مجموعی (59,696,776.66  USD) پنجاو نه میلیون و شش صدو نود وشش هزارو هفت صدو هفتادو شش اعشاریه شصت وشش دالر امریکایی اعطا می نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض وادعا در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توأم بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی وآب واقع سرک دارالامان مقابل سناتوریم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارد اد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.