اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد !

تاریخ نشر: Apr 04, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 11, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه وتدرکات وزارت انرژی وآب  درنظردارد قرارداد Detail Design and construction Extension 110 kV high voltage Transmission Line from Gubahar to Pajnshir and Substation in Panjshir دارنده نمبرتشخیصیه NPA/MEW/96/W-1785/ICBواقع Zawakman Nabizai Construction Co.(D-23704, Katawaz Market, Khost road, Gardez, Paktia) & State Corps

 (D-27010),Khuahal Road, Kabul) JV (ZNCC&SC) بوده به مبلغ مجموعی (9,999,762.70 USD)

 نه میلیون و نه صدو نود و نه هزارو هفت صدو شصت و دو اعشار هفتاد دالر امریکایی اعطا می نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض وادعا در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توأم بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی وآب واقع سرک دارالامان مقابل سناتوریم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارد اد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.