اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد پروژه اعماریک باب میدان ورزشی درصحن وزارت انرژی وآب!

تاریخ نشر: Apr 16, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 23, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت انرژی و آب در نظر دارد،قرارداد پروژه اعماریک باب میدان ورزشی درصحن وزارت انرژی وآب را به شرکت ساختمانی پوپلزی دارای نمبر جواز (D-58855)را به قیمت مجموعی مبلغ (1109420)یک میلیون ویکصدونوهزاروچهارصدوبیست افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

پول حق الاشاعه را از آرنده محترم نقداً اخذ بل و کتنگ آنــــــــرا جهت حفظ دوسیه ارسال  نــموده  ممنو ن سازیــــــــــــــــد .