اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تحکیم کاری سواحل دریای آمو.

تاریخ نشر: Apr 23, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 30, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،وزارت انرژی و اب در نظر دارد،قرارداد پروژه اول و دوم تحکیم کاری سواحل دریای آمو واقع در قریه نغمه بازار ولسوالی امام صاحب ولایت کندز را به شرکت ساختمانی عثمان رحیمی دارای نمبر جواز )41018 ( پروژه اول را به قیمت مجموعی مبلغ )5986050 (پنج میلون و نه صد و هشتاد و شش هزار و پنجاه افغانی و پروژه دوم را به قیمت مجموعی مبلغ )4251175 (چهار میلون و دو صد و پنجاه و یک هزار و یکصد و هفتاد افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این علان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالمان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

پول حق الاشاعه را از آرنده محترم نقداً اخذ بل و کتنگ آنــــــــرا جهت حفظ دوسیه ارسال  نــموده  ممنو ن سازیــــــــــــــــد .