اطلاعیه تصمیم اعطائ قرارداد پروژه Detail Design and Construction khan Abad 2 !

تاریخ نشر: Apr 23, 2018

تاريخ خاتمه: Apr 30, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه وتدرکات وزارت انرژی وآب  درنظردارد قرارداد Detail Design and Construction khan Abad 2   را باکمپنی  Lanco Infratech Limited,Lanco house plot No.4 software units layout, Hitech city Madhapour, Haiderabad-500081,Indiaدارنده  نمبر تشخیصیه NPA/MEW/96/W-1798/LIB بوده به مبلغ مجموعی (25,312,500.00USD) بیست وپنج میلیون و سه صدو دوازده هزارو پنجصد دالر امریکایی اعطا می نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض وادعا در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توأم بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی وآب واقع سرک دارالامان مقابل سناتوریم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارد اد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.