آگاهی داوطلبی پروژه تمدید کیبل فایبر نوری و ستندرد سازی سیستم نتورکنگ وزارت.

تاریخ نشر: Jul 21, 2018

تاريخ خاتمه: Aug 15, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب  در نظر دارد  خریداری پروژه تمدید کیبل فایبر نوری و ستندرد سازی سیستم نتورکنگ وزارت را بروش داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید.

مؤسسات دولتی و شرکت های واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشد، بریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع در سرک دار ا لا مان ایستگاه سناتوریم مراجعه نموده شرط نامه را از آمریت اجناس و خدمات غیر مشورتی، ویب سایت اداره تدارت ملی و ویب سایت وزارت اخذ، خود و یا نماینده با صلاحیت شان بتاریخ   24/05/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در مجلس آفر گشائی اشتراک نمایند.

تضمین آفر طبق شرطنامه مبلغ(800,000)   هشت صد  هزار افغانی اخذ میگردد.

نوت: برای ثبت شرطنامه داوطلبان باید به آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب مراجعه نمایند.