اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد پروژه باز سازی برق آبی (400) کیلووات چهارده غوربند.

تاریخ نشر: Oct 17, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 25, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدین وسیله به تاسی از فقره 2 ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ؛ وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد پروژه باز سازی برق آبی (400) کیلووات چهارده غوربند را به شرکت ساختمانی و سرک سازی انتظام خاور که دارای نمبر جواز (42061) به قیمت مجموعی مبلغ (9547500) نه میلیون و پنج  صدو چهل و هفت هزارو پنچصد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکنمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.