اطلاعیه داوطلبی پروژه دکه های گبیونی قریه اریغ باتور (قسمت اول) ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ !

تاریخ نشر: Aug 26, 2018

تاريخ خاتمه: Sep 15, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه دکه های گبیونی قریه اریغ باتور (قسمت اول) ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پول غیر قابل برگشت بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 25/06/1397 تسلیم نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نبوده شرطنامه و مشخصات را ملاحظه نموده تظمین آفر بصورت گرنتی بانک مبلغ (834750) هشت صدو سی وچهار هزارو هفت صد وپنجاه افغانی است و جلسه آفر گشائی آن به تاریخ 25/06/1397  ساعت 10 بجه قبل از ظهر در تالار ارزیابی منزل اول تعمیر اسبق ریاست تهیه و تدارکات واقع وزارت انرژی و آب سرک دارالامان تدویر و تضمین بانکی مذکور اخذ میگردد.