اطلاعیه داوطلبی پروژه مایکرو هایدل چهارده غوربند !

تاریخ نشر: Aug 26, 2018

تاريخ خاتمه: Sep 15, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه مایکرو هایدل چهارده غوربند اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پول غیر قابل برگشت بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 25/06/1397 به آمریت تدارکات امور ساختمانی منزل چهارم منابع بشری و زارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نبوده  تظمین آفر بصورت گرنتی بانک مبلغ (287028) دوصدو هشتاد و هفت هزارو بیست و هشت افغانی میباشد و جلسه آفر گشائی طبق مندرجات شرطنامه میباشد.