اعلان تدارکاتی دو پروژه تحکیم کاری دریای آمو ولایت بدخشان

تاریخ نشر: Apr 15, 2017

تاريخ خاتمه: May 16, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انـــــرژی وآب در نظر دارد دو پروژه ذیل را بــــروش داوطلبی باز داخلـــی عقد قرارداد نماید.

1= پروژه اول تحکیم کاری سواحل دریای آمو دکه های گبیونی واقع در قریه چاوید ولسوالی امام شغنان ولایت بدخشان.

a)      تضمین آفـــــــر مبلغ (590000) پنج صد و نود هزار افغانی.

b)      سرمایه نقدی آفرمبلغ (6000000) شش میلیون هزار افغانی.

c)      پروژه مشابه مبلـــــغ (16000000) شانزده میلیون افغانـــی.

d)      کارکرد سالانه مبلـــغ(22000000) بیست ودو میلیون افغانی.

2= پروژه دوم تحکیم کاری سواحــــــــــل دریای کوکچه با دکه های گبیونی در قریه چاوید ولسوالی شغنان ولایت بدخشان.

a)      تضمین آفـــــــر مبلغ (415000) چهار صـــــــد و پانزده هزار افغانی.

b)      سرمایه نقدی آفر مبلغ(4200000) چهارمیلیون و دوصد هزار افغانی.

c)      پروژه مشابه مبلـــــغ (11000000) یازده میلیون افغانـــی.

d)      کارکرد سالانه مبلــــغ(16000000) شانزده میلیون افغانی.

موسسأت دولتـــــــی وشرکـــت های واجـــد شرایط که خواهش قـــــرارداد آنـــرا داشته باشــــد. بریاست تهیه وتـــدارکات وزارت انــــرژی وآب واقع در سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم مراجعه نموده شرطنامه را در بدل پول غیر قابل برگـشت از آمریت ساختمانها اخـذ. خود ویا نماینده باصـلاحیت شان بتاریخ 25/2/1396 ساعت 9:00 و 11:00 قبـل از ظهر در مجلس آفرگشائی اشتراک نمایند.

       تامینات طبـــــــــــــــــــــــــق مقــــــــــرارت اخـــــــذ میگــــــردد.

پول حـــق الاشاعه را از نزد آرنده نقــدآ اخــــــــــــــــــــــــتذ بل وکتنگ آنرا جهت حفظ دوســــــــــــــیه ارســــــــــال نمائید.