پروژه تحکیم کاری سواحـــــل دریای ارگـــو ( دیواراستنادی ) قریه صمتی ولسوالـــی ارگو ولایت بـــــدخشان.

تاریخ نشر: May 28, 2017

تاريخ خاتمه: Jul 03, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی وآب در نظر دارد پروژه ذیل را بروش داوطلبی باز داخلـی عقد قرارداد نماید.

1= پروژه تحکیم کاری سواحـــــل دریای ارگـــو ( دیواراستنادی ) قریه صمتی ولسوالـــی ارگو ولایت بـــــدخشان.

a)       تضمین آفـــــــر مبلــغ (740000) هفتصد و چهل هــــــــــــزار افغانی.

b)      سرمایه نقدی آفر مبلغ (7500000) هفت میلیون و پنجصد هزار افغانی.

c)       پروژه مشابه مبلـــــغ (19000000) نـــــــــــــــزده میلـیون افغانـــــی.

d)      کارکرد سالانه مبلــــغ(28000000) بیست وهشت میلیون افغانــــــــــی.

         موسسأت دولتـــــــی وشرکـــت های واجـــد شرایط که خواهش قـــــرارداد آنـــرا داشته باشــــد. بریاست تهیه وتـــدارکات وزارت انــــرژی وآب واقع در سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم مراجعه نموده شرطنامه را در بدل پول غیر قابل برگـــــــشت از آمریت ساختمانها اخـــــــــــذ. خود ویا نماینده باصــــلاحیت شان بتاریخ 12/4/1396 ساعت 9:00  قبـــل از ظهر در مجلس آفـــــــرگشائی اشتراک نمایند.

       تامینات طبـــــــــــــــــــــــــق مقــــــــــرارت اخـــــــذ میگــــــردد.

پول حـــق الاشاعه را از نزد آرنده نقــدآ اخــــــــــــــــــــــــتذ بل وکتنگ آنرا جهت حفظ دوســــــــــــــیه ارســــــــــال نمائید.