اعلان مجدد دو پروژه تحکیم کاری قریه بدخشی و قریه بوزایشان آباد ولایت تخار

تاریخ نشر: May 28, 2017

تاريخ خاتمه: Jul 04, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انـــــرژی وآب در نظر دارد دو پروژه ذیل را بــــروش داوطلبی باز داخلـــی عقد قـــرارداد نمایــــــــد.

1= پروژه اول تحکیم کاری سواحـــــــل دریای پنج واقع در قریه بوز ایشان آباد ولسوالی ینگی قلــــعه ولایت تخار.

a)    تضمین آفــــر مبلغ (230000) دوصــــــد و سی هزار افغانی.

b)   سرمایه نقدی آفر مبلغ(23000000)دو میلیون سه صد هزار افغانی.

2= پروژه تحکیم کاری قــــــــریه بـدخــــــــــشی دروازه پته  ولسوالــــــــی درقــــــد ولایـت تخار.

a)    تضمین آفــــر مبلغ (398000) سه صد و نود و هشت هزار افغانی.

b)   سرمایه نقدی آفر مبلغ (4000000) چهار میلیون افغانـی.

c)    پروژه مشابه مبلـــغ (10000000) ده میلیون افغانــی.

d)   کار کـــرد ســالانه (15000000) پانزده میلیون افغانی.

           موسسأت دولتی وشرکت های واجــــد شرایط که خواهش قـــرارداد آنرا داشته باشـد. بریاست تهیه وتـــدارکات وزارت انرژی وآب واقع در سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم مراجعه نموده شرطنامه را در بدل پول غیر قابل برگشت از آمریت ساختمانها اخذ. خود ویا نماینده باصلاحیت شان بتاریخ 13/4/1396 ساعت 9:00 و 11:00 قبل از ظهر در مجلس آفـــرگشائی اشتراک نمایند.

          تامینات طبق مقــــــــــرارت اخـــــــذ میگـــــــردد.

پول حـــق الاشاعه را از نزد آرنده نقــدآ اخـذ بل وکتنگ آنرا جهت حفظ دوســیه ارســــــــــال نمائید.