اعلان پروژه سبز آباد ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار

تاریخ نشر: Aug 16, 2017

تاريخ خاتمه: Sep 26, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی وآب از داخل بودجه خویش می خواهد پروژه برقرسانی سبز آباد ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار را به روش تدارکاتی باز بین المللی (ICB)  عقد قرارداد نمایند.

  1. تضمین آفـــــــر مبلــغ ( 002500 )  دوصد وپنجاه هزار دالر امریکائی .
  2. سرمایه نقدی آفر مبلغ ( 175000 ) یک صد و هفتاد و پنج هزار دالر امریکائی.                   
  3. پروژه مشابه مبلـــــغ ( 420000 ) چهارصد و بیست هزار دالر امریکائی.

   d         کارکرد سالانه مبلــــغ (770000  ) هفتصد و هفتاد هزاردالر امریکائی .

 موسسات دولتی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند، جهت دریافت اسناد داوطلبی و مشخصات تخنیکی پروژه میتوانند به ریاست تهیه وتدارکات وزارت انرژی وآب واقع سناتوریم سرک دارالامان مراجعه نمایند، خود و یا نماینده باصلاحیت شان در مجلس آفر گشائی بتاریخ 26/09/2017 که مصادف به 04/07/1396 است، ساعت 10:00 قبل از ظهر مراجعه کنند. تضمین طبق شرطنامه اخذ میگردد.

جهت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت و یا ایمیل آدرس ذیل مراجعه نموده حل مطلب نمایند.

 To: h_stanik@yahoo.com & w.jabarkhel@mew.gov.af

پول حق الاشاعه را از نزد آرنده نقدآ اخذ، بل و کتنگ آنرا جهت حفظ دوسیه ارسال دارید.