اعلان پروژه کانال اکبر خیل ، و پروژه کانال سلیم خیل ولسوالی ازره ولایت لوگر.

تاریخ نشر: Aug 27, 2017

تاريخ خاتمه: Sep 20, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب در نظر دارد دو پروژه ذیل خویش را به روش داوطلبی باز عقد قرار داد نماید

1ـ پروژه کانال اکبر خیل در قریه اکبر خیل ولسوالی ازره ولایت لوگر.

الف: تضمین آفر          (1200000) یک میلیون دو صد هزار افغانی.

ب: کارکرد سالانه       (45000000) چهل و پنج میلیون افغانی.

ج: پروژه مشابه         (28000000) بیست و هشت میلیون افغانی.

د: سرمایه                 (1000000) ده میلیون افغانی.

2- پروژه کانال سلیم خیل ولسوالی ازره ولایت لوگر.

الف: تضین آفر          (115000) یکصد و پانزده  هزار افغانی.

ب: سرمایه نقدی       (1150000) یک میلیون یکصد پنجاه هزار.

موئسسات دولتی و شرکت های واجد شرایط که خواهش قراداد آنرا داشته باشند به ریاست تهیه و تدارکات واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم مراجعه نموده شرطنامه را در بدل پول غیر قابل برگشت از آمریت تدارکات ساختمانی اخذ خود و یا نماینده با صلاحیت شان به تاریخ 29/06/1396 ساعت 10:00 و 11:00 قبل از ظهر در مجلس داوطلبی اشتراک نماید.

تضمین طبق مقررات اخذ میگردد.