اعلان داوطلبی پروژه های حفظ و مراقبتی ریاست عمومی حوزه دریائی شمال:

تاریخ نشر: May 22, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست عمومی حوزه دریائی شمال در نظر دارد تا پروژه های حفظ و مراقبتی مربوطه خویش را که در قالب (5) قرارداد گنجانیده شده است به داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید.

  1. دیوار استنادی واقع گلدرگب نهر شاهی، دیوار استنادی قسمت بالائی سربند نهر شاهی شرق دریا، ترمیم دیوار سنگ کاری سربند نهر شاهی، ترمیم و انگاف کاری دیوار سنگ کاری قسمت پائینی تقسیم کننده سیاه گرد نهر شاهی و ترمیم درک های تخریب شده در مسیر کانال مشتاق ولایت بلخ.
  2. سربند ملا چاری ولایت سمنگان.
  3. سربند تقسیماتی شش درک مرغاب، سربند تقسیماتی سه درک نهر سفید، سربند تقسیماتی سه درک نهر خواجه دو کوه و تحکیم کاری سربند تقسیماتی لبجر تاغن و پرکاری عقب دیوار استنادی سربند تقسیماتی لبجر تاغن ولایت جوزجان.
  4. کانال جولکی و کانال شیخک و دم شاخ ولایت سرپل.
  5.  کانال امام خورد، کانال ولایت قاضی کنتی، کانال قراغو و کانال بهسود ولایت سرپل.

مؤسسات دولتی و شرکت های ساختمانی خصوصی واجد شرایط که خواهش قرارداد پروژه های متذکره را داشته باشند درخواستی های شانرا بریاست عمومی حوزه دریائی شمال واقع شرق مزارشریف گذشته از پل تصدی مقابل لیسه علی چوپان تسیلم نموده و شرطنامه را در بدل مبلغ (500) افغانی پول غیر قابل بازگشت از تاریخ 31/2/1397برای مدت 21 روز کاری از مدیریت عمومی تهیه و تدارکات اخذ و خود یا نماینده باصلاحیت شان الی تاریخ 23/3/1397 که آخرین تاریخ ضرب العجل تسلیمی آفر ها به ساعت (8) بجه صبح تعیین گردیده و آفر های خویش را طور سربسته در طی دو نقل به این ریاست تسلیم نمایند. البته قابل یاد آوریست که مطابق شرطنامه پول تضمین آفر از طریق تضمین بانکی قابل قبول میباشد تأمینات طبق مقررات اخذ میگردد.       

قابل ذکر است که مجلس آفر گشائی به ساعت (9) بجه صبح مؤرخ 23/3/1397  با حضور داشت هیئات صورت میگیرد.

همچنان وسیله کاپی مکتوب هذا جهت آگاهی بیشتر از طریق ویب سایت وزارت محترم انرژی و آب، اداره محترم تدارکات ملی و ویب سایت ریاست عمومی حوزه دریائی شمال قابل نشر میباشد و همچنان به ریاست های محترم حوزه های فرعی ذیربط نگاشته میشود تا پروژه ها مربوطه خویش را از طریق تلویزیون محلی ولایات مربوطه شان مطابق متن نامه فوق به اعلان داوطلبی سپرده و این اداره را اطمینان دهند.