اطلاعیه تصمیم اعطای قرار داد

تاریخ نشر: Sep 29, 2018

تاريخ خاتمه: Sep 05, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

فورم شماره 02_P                         اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود ، ریاست عمومی حوزه

دریایی کابل ، وزارت انرژه و آب در نظر دارد قرارداد بخش دوم پاک کاری کانال عمومی پروژه آبیاری ولایت

پروان دارای کود نمبر MEW/KRB/019-97/NCB را به شرکت ساختمانی راشد رامین (RRCC) دارای نمبر جواز

(D-66379) به قیمت مجموعی مبلغ (14422021) چهارده میلیون وچهارصدوبیست ودوهزاروبیست

ویک افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشید میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این

اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست عمومی حوزه دریایی کابل ، مربوط وزارت

انرژه و آب واقع سرک دارالامان عقب لیسه محمود طرزی وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی ، قرارداد منعقد

نخواهد شد.

پول حق الاشاعه را از آرنده محترم نقدآ اخذ، بل و کتنگ آنرا جهت حفظ دوسیه ارسال نموده ممنون سازید.