مساعدت بلاعوض G-0362-AFG (پروگرام سرمایه گذاری برای انکشاف منابع WRDIP-T II))

تاریخ نشر: Sep 29, 2018

تاريخ خاتمه: Nov 06, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان داوطلبی

مساعدت بلاعوض G-0362-AFG  (پروگرام سرمایه گذاری برای انکشاف منابع WRDIP-T II))

اسم پروژه فرعی : باز سازی و تحکیمات کانال ارچی زون دوم، ولایت کندز

نمبر ارتباطی پروژه : NPA/MEW/97/W-2263/ICB/Rebid

تمویل کننده : بانک انکشاف آسیائی (ADB)

کود بودجه :  410654

1.  وزارت انرژی و آب در نظر دارد قسمت از وجوه تخصیص داده شده سال 1397 بودجه انکشافی خویش برای پروژه باز سازی و تحکیمات کانال ارچی زون دوم، ولایت کندز به مصرف برساند.

2.  اداره تدارکات ملی از کمپنی های واجد شرایط دعوت بعمل میآورد تا پروپوزل های مالی و تخنیکی خویش را طور سر بسته برای داوطلبی تسلیم نمائید.

3.  داوطلبی بر اساس میتود رقابت باز بین المللی با استفاده از قانون تدارکات بانک انکشاف آسیائی صورت میگیرد.

4.  داو طلبان میتوانند اسناد داوطلبی را از ویب سایت اداره تدارکات ملی بصورت مجانی بدست آورند و یا میتواند توسط USB فلش از آدرس ذیل بدست آرند.

اداره تدارکات ملی

اتاق جلسه، ساختمان جیودوزی و کارتوگرافی

کابل، افغانستان

شخص تماس: عزیز احمد رودوال

ایمل آدرس: aziz.rodwal@aop.gov.af

5.  آفر ها به آدرس که در بالا ذکر گردید تسلیم داده شود. قابل یاد آوری است که آفر ها بعد از وقت معینه قابل پذیرش نمی باشد. آفر ها در حضور داوطلبان و یا نماینده های شان به تاریخ 6 نوامبر سال 2018 ساعت 10.00 قبل از ظهر باز میگردد.

6.  تمام آفر ها باید با تضمین آفر که معادل (155,000) دالر امریکائی باشد تسلیم داده شود. ضمانت بانکی تضمین آفر باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. ضمانت بانکی تضمین آفر ها باید برای مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار آفر مدار اعتبار باشد. یعنی الی مدت 208 روز بعد از تاریخ تسلیمی آفر ها.

7.  واجد شرایط  بودن موارد ذیل را در بر میگیرد.

  • راپور های تفیتش مالی (Audited Financial Statements) برای پنج سال گذشته.
  • تجربه مشابه حداقل یک پروژه در 10 سال گذشته که معادل 5 میلیون دالر امریکائی و یا بیشتر از آن باشد.
  • حداقل قیمت اوسط پروژه های ساختمانی در پنج سال گذشته مبلغ 5.7 میلیون دالر امریکائی .
  • حداقل منابع مالی قابل دسترس به مبلغ 950,000 دالر امریکائی.
  • تجربه کاری در اعمار کانال ها.