اعلان داوطلبی پروژه تحکیم سواحل درآباد سفلی مرکز ولایت فراه فاز دوم !

تاریخ نشر: Oct 02, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 22, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب ازتمام داوطلبان واجــــــــــد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی   { پروژه تحکیم سواحل درآباد سفلی مرکز ولایت فراه فاز دوم } اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مـــــــــربوط را در مقابل پول غیر قابل برگشت  وزارت انرژی و آب، تعمیر منابع بشری، منزل چهارم، ریاست تدارکات، امریت تدارکات ساختمانی اتاق نمبر 84 بدست آورده، آفــرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طــرزالعمل تدارکات طـــــــور سربسته از تاریخ نشر اعـــــلان به مدت (21) روز تقویمی ارایه نمایند.  آفــــرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نبوده ، تضمین آفر بصورت بانک گرنتی به مبلغ (191352) یک صد و نود و یک هزار و سه صد و پنجاه و دو افغانی میباشدتاریخ وزمان جلسه آفر گشایی مطابق مندرجات شرطنامه میباشد.