آگاهی داوطلبی پروژه تمدید کیبل فایبر نوری و ستندرد سازی سیستم نتورک وزارت انرژی و آب.

تاریخ نشر: Oct 03, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 28, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

موئسسات دولتی و شرکت های واجد شرایط که خواهش قرار داد آنرا داشته باشند؛ به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم مراجعه نموده شرطنامه را از آمریت اجناس و خدمات غیر مشورتی ؛ ویب سایت اداره تدارکات ملی ؛ و ویب سایت وزارت انرژی و آب بدست آورده؛ خود ویا نماینده با صلاحیت شان به تاریخ 01/08/1397 ساعت 10 بجه قبل از ظهر در مجلس آفر گشائی اشتراک نمایند.

تضمین آفر مبلغ (800000) هشت صد هزار افغانی اخذ میگردد.

نوت: برای ثبت شرطنامه داوطلبان باید به آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب مراجعه نمایند.