آگاهی داوطلبی خریداری بخاری های گازی مورد ضرورت وزارت انرژی و آب .

تاریخ نشر: Oct 03, 2018

تاريخ خاتمه: Oct 27, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری بخاری های گازی مورد ضرورت وزارت انرژی و آب اشتراک نموده و شرطنامه مربوط را در حافظه یا فلش دیسک از آمریت تدارکات ریاست تدارکات و همچنان از ویب سایت اداره تدارکات ملی  بدست اورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرز العمل تدراکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 09:30 بجه قبل از ظهر روز شنبه تاریخ 5/8/1397 به آمریت تدارکات اجناس ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان استگاه سناتوریم ارایه نمایند ، افرهای نا وقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی به مبلغ 105000 یکصد و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشائی بروز شنبه تاریخ 5/8/1397 ساعت 10:00 بجه قبل ظهر در اطاق ارزیابی ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب تدویر میگردد.

نوت: در صورت دانلود شرطنامه از سایت اداره تدارکات ملی ، برای ثبت قبل از ضرب العجل تسلیمی آفر به ریاست تدارکات این وزارت مراجعه گردد.