اطلاعیه داوطلبی پروژه تحکیم کانال میرحصه ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات !

تاریخ نشر: Oct 29, 2018

تاريخ خاتمه: Nov 21, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی :

پروژه تحکیم کانال میرحصه ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات که تضمین آفر پروژه مبلغ (493728) چهار صد و نود و سه هزار و هفت صد و بیست و هشت افغانی میباشد، اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل مبلغ غیر قابل برگشت از ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان به مدت 24 روز تقویمی به امریت تدارکات امور ساختمانی، منزل چهارم تعمیر ریاست منابع بشری وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان ارایه نمایند.

افرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل قبول نبوده جلسه آفرگشایی طبق مندرجات شرطنامه میباشد.