آگاهی داوطلبی تهیه و خریداری (35000) سی و پنج هزار کیلوگرام گاز مایع !

تاریخ نشر: Oct 29, 2018

تاريخ خاتمه: Nov 21, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب  در نظر دارد تهیه و خریداری  (35000) سی و پنج هزار کیلوگرام گاز مایع ضرورت زمستان سال 1397 وزارت انرژی و آب را بروش داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید.

مؤسسات دولتی و شرکت های واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند، بریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع در سرک دار ا لا مان ایستگاه سناتوریم مراجعه نموده شرط نامه را از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی و ویب سایت اداره تدارت ملی اخذ، خود و یا نماینده با صلاحیت شان بتاریخ 30/8/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر در مجلس آفر گشائی اشتراک نمایند.

تضمین طبق شرطنامه مبلغ  (76000)هفتادو شش هزار افغانی اخذ میگردد.

نوت: برای ثبت شرطنامه داوطلبان باید به آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب مراجعه نمایند.