آگاهی داوطلبی پروژه احاطه دیوار تعمیر سابقه ریاست انرژی قابل تجدید !

تاریخ نشر: Oct 30, 2018

تاريخ خاتمه: Nov 22, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی :

پروژه احاطه دیوار تعمیر سابقه ریاست انرژی قابل تجدید که تضمین آفر پروژه مبلغ (100000) یک صد هزار افغانی میباشد، اشتراک نموده ونقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را در مقابل مبلغ غیر قابل برگشت از ریاست تدارکات وزارت انرژی وآب بدست آورده؛ آفر های خویش را مطابق مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان به مدت 23 روز تقویمی به آمریت تدارکات امور ساختمانی، منزل چهارم تعمیر ریاست منابع بشری وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان ارایه نمایند.

آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل قبول نبوده جلسه آفرگشایی طبق مندرجات شرطنامه میباشد.