اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد پروژه دکه های گبیونی قریه اریغ باتور (قسمت اول) ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ!

تاریخ نشر: Nov 19, 2018

تاريخ خاتمه: Nov 26, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تاسی از فقره (2) ماده جهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد پروژه دکه های گبیونی قریه اریغ باتور (قسمت اول) ولسوالی شورتیپه ولایت بلخ را که دارای نمبر داوطلبی MEW/028/97/NCB بوده با شرکت ساختمانی اتحاد کاروان دارنده نمبر جواز D-54001 واقع قلعه زمان خان کابل افغانستان می باشد به قیمت مجموعی مبلغ (23785084)افغانی/ بیست و سه میلیون و هفت صدو هشتادو پنجنهزاررو هشتادوچهار افغانی, اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تداارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان مقابل سناتوریم کابل افغانستان وفق احکام ماده پنجهاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی فرار داد منعقد نخواهد شد.