اطلاعیه تصمیم اعطاء قرارداد خریداری بخاری های گازی !

تاریخ نشر: Nov 28, 2018

تاريخ خاتمه: Dec 03, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأ سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد خریداری بخاری های گازی دارای کود نمبر MEW/011-97/NCB را به شرکت خدمات لوژستیکی خالد احمدزی دارانده جواز نمبر )35395( واقع ناحیه چهار سرک 12 تایمنی کابل به قیمت مجموعی (3393000)سه ملیون سه صدونود سه هزار افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.