اطلاعیه تصمیم بر اعطای قرارداد خریداری ۳۵۰۰۰ کیلوگرام گاز مایع ضرورت سال ۱۳۹۷

تاریخ نشر: Dec 04, 2018

تاريخ خاتمه: Dec 11, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

بدینوسیله به تأ سی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد خریداری ۳۵۰۰۰ کیلوگرام گاز مایع ضرورت سال ۱۳۹۷ دارای کود نمبر MEW/014-97/NCB را به شرکت خدمات لوژستیکی رحیم شیرزاد دارانده جواز نمبر(34229(واقع ناحیه پانزده سرک ، قصبه کابل به قیمت مجموعی (2275000)دو میلیون و دو صدو هفتادو پنج  هزار افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.