اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه خدمات مشاورتی برای نظارت انجینری از ارزیابی انتقال گاز طبیعی شبرغان

تاریخ نشر: Dec 05, 2018

تاريخ خاتمه: Dec 19, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد تا قرارداد پروژه خدمات مشاورتی برای نظارت انجینری از ارزیابی انتقال گاز طبیعی شبرغان و ارائه نظارت، تضمین کیفیت و پشتیبانی تخنیکی جهت ساخت خط لوله گاز از شبرغان الی مزار شریف دارای نمبر تشخیصیه NPA/MEW/96/CS-1825/QCBS را به شرکت Unicon Ltd (United Kingdom) in association with Unicon Ltd. (UAE) (Sub Consultant) به قیمت مجموعی 3,111,383.00 (سه میلیون یکصد و یازده هزار و سیصد و هشتاد و سه) دالر امریکائی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی چهارده روز تقویمی به طور کتبی توأم با دلایل آن به آدرس  ذیل:

آدرس:  وزارت انرژی و آب ، سرک عمومی دارالامان مقابل کوچه سناتوریم کابل افغانستان .

ایمیل آدرس :

Email Address: hadidhomayoun@gmail.com

Copy to: E-mail address: maihanafghani@gmail.com, dsamim.ice@gmail.com

Phone: No: +93 78776 88 27

وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.