آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 125 قلم قرطاسیه باب ضرورت سال 1398 وزارت انرژی و آب!

تاریخ نشر: Dec 08, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب  در نظر دارد پروژه خریداری 125 قلم قرطاسیه باب ضرورت سال 1398 را بروش داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید.

مؤسسات دولتی و شرکت های واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشد، بریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع در سرک دارالا مان ایستگاه سناتوریم مراجعه نموده شرطنامه را از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی در مقابل 1000 یک هزار افغانی پول غیر قابل برگشت اخذ، خود و یا نماینده با صلاحیت شان بتاریخ   11/10/1397 به روز سه شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر در مجلس آفر گشائی اشتراک نمایند.تضمین آفر طبق شرطنامه مبلغ  (300000) سه صد هزار افغانی اخذ میگردد.