آگاهی داوطلبی پروژه خریداری تیل دیزل؛پطرول و 42 قلم روغنیات و فلتر باب !

تاریخ نشر: Dec 08, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 02, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب در نظر دارد پروژه خریداری تیل دیزل؛پطرول و 42 قلم روغنیات و فلتر باب ضروریات وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی برای سال مالی 1398 را به روش داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید.

موئسسات دولتی و شرکت های واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند  به ریاست تدارکات وزارت انژی و آب واقع در سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم مراچعه نموده شرطنامه را از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی در مقابل مبلغ (1000) یک هزار افغانی پول غیر قابل برگشت اخذ خود و یا نماینده با صلاحیت شان به تاریخ 12/10/1397به روز چهار شنبه ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در مجلس آفرگشائی اشتراک نمایند.

تضمین آفر طبق شرطنامه مبلغ (485000) چهار صدو هشتادو پنج هزار افغانی اخذ میگردد.