مساعدت بلاعوض G-0506/0507-AFG (پروگرام مدیریت پروژه سکتور پنج آمو P-ARBP-)

تاریخ نشر: Dec 09, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 13, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

اعلان داوطلبی
 
مساعدت بلاعوض G-0506/0507-AFG  (پروگرام مدیریت پروژه سکتور پنج آمو P-ARBP-)
اسم پروژه فرعی : اعمار تعمیرات دفاتر برای انجمن استفا کننده گان آب  
نمبر ارتباطی پروژه : MEW/P-ARBP/NCB/Contract 2
تمویل کننده : بانک انکشاف آسیائی (ADB)
کود بودجه :  410768
1.  وزارت انرژی و آب در نظر دارد قسمت از وجوه تخصیص داده شده بودجه انکشافی خویش برای پروژه  اعمار تعمیرات دفاتر برای انجمن استفا کننده گان آب  به مصرف برساند. 
2 . داو طلبان میتوانند اسناد داوطلبی را از ویب سایت اداره ملی تدارکات، وزارت انرژی و آب و یا به ارتباط با ایمیل آدرس fardeen.azimi.b@gmail.com   و waisuddin.rahimi@gmail.com بدست آورند. در صورت عدم دسترسی به انترنت علاقمندان میتوانند با مراجعه به آدرس ذیل اسناد داوطلبی را بدست آرند:  
پروگرام مدیریت پروژه سکتور پنج آمو 
منزل اول تعمیر معینیت آب  
وزارت انرژی و آب 
سرک دارالمان، مقابل سناتوریم
شماره تماس: 0793 85 77 77, 0799 43 53 43 
3.  داوطلبی بر اساس میتود رقابت باز داخلی با استفاده از قانون تدارکات بانک انکشاف آسیائی صورت میگیرد. 
4.  ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی و آب از کمپنی های واجد شرایط دعوت بعمل میآورد تا آفر خویش را طور سر بسته برای داوطلبی تسلیم نمائید.. 
5.  آفر ها به آدرس که در بالا ذکر گردید تسلیم داده شود. قابل یاد آوری است که آفر ذریعه ایمیل پذیرفته نمیشود و همچنان آفر ها بعد از وقت معینه قابل پذیرش نمی باشد. آفر ها در حضور داوطلبان و یا نماینده های شان به تاریخ 13-January-2019  ساعت 10.00 قبل از ظهر باز میگردد.
6.  تمام آفر ها باید با تضمین آفر که معادل 380,000 افغانی باشد تسلیم داده شود. ضمانت بانکی تضمین آفر باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود.  تضمین آفر ها باید برای مدت 28 روز بیشتر از مدت اعتبار آفر مدار اعتبار باشد. الی مدت  118)روز بعد از تاریخ تسلیمی آفر ها.)
7.  واجد شرایط  بودن موارد ذیل را در بر میگیرد. 
• تجربه مشابه حداقل یک پروژه در پنج سال گذشته که معادل 15.5 میلیون افغانی و یا بیشتر از آن باشد. 
• حداقل قیمت اوسط پروژه های انجام شده ساختمانی در سه سال گذشته مبلغ 29 میلیون افغانی باشد.
• حداقل منابع مالی قابل دسترس به مبلغ 4.8 میلیون افغانی باشد