اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه خدمات مشورتی دیزاین تفصیلی بند برق و آبیاری کوکچه سفلی،

تاریخ نشر: Dec 10, 2018

تاريخ خاتمه: Dec 17, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد تا قرارداد پروژه خدمات مشورتی دیزاین تفصیلی بند برق و آبیاری کوکچه سفلی، دارای نمبر تشخیصیه(NPA, Ref. No. NPA/MEW/96/CS-1282/QCBS) را به شرکت (WAPCOS Limited (lead partner) از کشور هندوستان همراه با مشاور فرعی (Afghanistan Geo and Mining Engineering service as a sub- consultant) به قیمت مجموعی 3,997,630 (سه میلیون و نوصد ونودو هفت هزار و شش صد و سی هزار) دالر امریکائی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه و تدارکات  وزارت انرژی و آب سرک عمومی دارالامان مقابل کوچه سناتوریم - کابل -  افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.