آگاهی داوطلبی پروژه خریداری 21 قلم مواد اعاشوی و محروقاتی !

تاریخ نشر: Dec 11, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 08, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب در نظر دارد پروژه خریداری 21 قلم مواد اعاشوی و محروقاتی سال تعلیمی 1398 لیلیه مرکز تربیوی را به روش داوطلبی باز داخلی عقد قرار داد نماید .موسسات دولتی و شرکت های واجد شرایط که خواهش قرار داد را داشته باشند به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالا مان استگاه سناتوریم مراجعه نموده شرطنامه را از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی در مقابل یک هزار  افغانی پول غیر قابل برگشت احذ  نمایند. و جلسه آفر گشائی به تاریخ 18/10/1397 به روز سه شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر دایر میگردد و همچنان تضمین آفر طبق شرطنامه (160000) یکصدو شصت هزارت افغانی اخذ میگردد.