آگاهی داوطلبی پروژه اعمارکانال ذامه ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا

تاریخ نشر: Dec 30, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 16, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی :

پروژه اعمارکانال ذامه ولسوالی اورگون ولایت پکتیکا که تضمین آفر پروژه مبلغ (190000) یکصد و نود هزار افغانی میباشد، اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل مبلغ غیر قابل برگشت از ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب  بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی تاریخ آفرگشائی که به روز چهارشنبه مورخ 26/10/1397 به آمریت تدارکات امور ساختمانی، منزل چهارم تعمیر ریاست منابع بشری وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان ارایه نمایند.

افرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل قبول نبوده ضرب العجل و جلسه آفرگشایی طبق مندرجات شرطنامه میباشد.