آگاهی داوطلبی پروژه خریداری پرزه جات برای وسایط مرکز وزارت و واحد های دومی

تاریخ نشر: Dec 30, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 29, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب   از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی  خریداری پرزه جات برای وسایط مرکز وزارت  و واحد های دومی آن برای سال مالی 1398 اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل پرداخت مبلغ (500) پنجصد افغانی و نیز در حافظه یا فلش دسک بدست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشرن اعلان الی ساعت 09:30 قبل از ظهر تاریخ 09/11/1397 به آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی واقع تعمیر منابع بشری منزل چهارم  ریاست تدارکات آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین بانکی  مبلغ(250000) دو صدو پنجاه  هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشائی بروز سه شنبه تاریخ 09/11/1397 ساعت 10:00 قبل از ظهر تدویر میگردد.

پول حق الاشاعه را از نزد آرنده نقداً اخذ بل و کتنگ انرا جهت حفظ دوسیه ارسال نمایند.