اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد پروژه احاطه دیوار تعمیر سابقه ریاست انرژی قابل تجدید.

تاریخ نشر: Jan 07, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 14, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود؛ وزارت انرژی و آب در نظر دارد قرارداد پروژه احاطه دیوار تعمیر سابقه ریاست انرژی قابل تجدید تحت نمبر داوطلبی ( MEW/016-97/NCB) را به شرکت ساختمانی و سرکسازی حدید زمری دارای نمبر جواز ( D-79935) را به قیمت مجموعی مبلغ ( 2519700) دو میلیون و پنجصد و نوزده هزارو هفتصد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمنیه داشته باشند میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انژی و آب واقع سرک دارلالمان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرار داد منعقد نخواهد شد.