اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد قرارداد پروژه سه باب دروازه کشکی ، برقی مرکز وزارت.

تاریخ نشر: Jan 08, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 15, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت انرژی و آب در نظر دارد، قرارداد پروژه سه باب دروازه کشکی ، برقی مرکز وزارت را به شرکت ساختمانی و سرکسازی  گلکسی ایس لمیتد که دارای نمبر جواز )35797 ( به قیمت مجموعی مبلغ ) 1,839,700.00 (یک میلیون و هشتصدوسی نو هزار هفتصد افغانی  به مدت سه ماه تقویمی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این  اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالمان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.