اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد استخدام کمپنی مشورتی جهت نظارت از تطبیق اجرای قرار داد پروژه فاز سوم بند کمال خان

تاریخ نشر: Jan 20, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 27, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 دارای نمبر تشخیصیه (Ref. No.: NPA/MEW/96/CS-1824/QCBS

بدینوسیله بنابر نظریه های کارشناس تدارکات ملی  به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت انرژی و آب در نظر دارد تا قرارداد استخدام کمپنی مشورتی جهت نظارت از تطبیق اجرای قرار داد پروژه فاز سوم بند کمال خان  دارای نمبر تشخیصیه (Ref. No.: NPA/MEW/96/CS-1824/QCBS) را به شرکت Shanghai Investigation, Design and Research Institute co. Ltd, SDIRI) as lead Consultant in joint Venture with Environment and Resource Management Consultant (P) Ltd. (ERMC), Nepal in association with Afghan Tarin Engineering Services Company (ATES) as sub consultant. به قیمت مجموعی  تجدید شده  5,349,139.78 (پنچ میلیون سه صد و چهل نه هزار  و یک صد و سی نه اعشاریه هفتاد و هشت  ) دالر امریکائی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی به طور کتبی توأم با دلایل آن به آدرس  ذیل:

آدرس:  وزارت انرژی و آب ، سرک عمومی دارالامان مقابل کوچه سناتوریم کابل افغانستان .

ایمیل آدرس :

Email Address: hadidhomayoun@gmail.com

Copy to: E-mail address: maihanafghani@gmail.com, dsamim.ice@gmail.com

Phone: No: +93 78776 88 27

وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.