اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد پروژه تحکیم سواحل درآباد سفلی مرکز ولایت فراه .

تاریخ نشر: Jan 21, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 28, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت انرژی و آب در نظر دارد، قرارداد پروژه تحکیم سواحل درآباد سفلی مرکز ولایت فراه را به شرکت ساختمانی و انجینری حلیم حمید که دارای نمبر جواز (D-72650) به قیمت مجموعی مبلغ (5225000) پنج میلیون دو صد و بیست و پنج هزار افغانی به دوازده ماه تقویمی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشد، میتواند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان و فق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.