اطلاعیه تصمیم اعطاء قرار داد روژه تحکیم کاری کانال مــــــــیر حصه ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات

تاریخ نشر: Jan 30, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 06, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت انرژی و آب در نظر دارد، قرارداد پروژه تحکیم کاری کانال مــــــــیر حصه ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات را با شرکت ساختمانی نعمان جیلانی که دارای نمبر جواز( D-30249)   را به قیمت مجموعی مبلغ (13140723) سیزده میلیون و یکصدو چهل هزار و هفتصد و بیست و سه افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالمان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.