اعلان داوطلبی مطالعه اساسی پروژه بند برق مایکروهایدل فراج ولایت پنجشیر

تاریخ نشر: Apr 18, 2017

تاريخ خاتمه: Jun 03, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب میخواهد که مطالعه اساسی پروژه بند برق مایکروهایدل فراج ولایت پنجشیر را به روش تدارکاتی (QCBS) طی مراحل نماید، مؤسسات دولتی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند، جهت دریافت سند اعلام علاقمندی (EOI) میتوانند به ریاست تهیه وتدارکات وزارت انرژی وآب واقع سناتوریم سرک دارالامان الی تاریخ 2017/June/3 که مصادف است به 13/3/1396 ساعت 10:00 قبل از ظهر مراجعه کنند.

جهت معلومات بیشتر به ویب سایت وزارت و یا ایمیل آدرس ذیل مراجعه نموده حل مطلب نمایند.

 To: h_stanik@yahoo.com & jabarkhel2007@gmail.com

پول حق الاشاعه را از نزد آرنده محترم نقدآ اخذ، بل و کتنگ آنرا جهت حفظ دوسیه ارسال دارید.

اسناد معلوماتی را میتوانید از اینجا دریافت کنید