بازسازی سربند کانال خوشحال ولسوالی کوه بند ولایت کاپیسا.

تاریخ نشر: May 26, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست عمومی حوزه دریایی کابل، وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی:

1- بازسازی سربند کانال خوشحال ولسوالی کوه بند ولایت کاپیسا.

  • تضمین آفر مبلغ 164985.3 یکصد شصت وچهارهزار ونه صدو هشتادوپنج اعشاریه سه افغانی. (تضمین بانکی باشد)
  • سرمایه نقدی مبلغ 1649853.6 یک میلیون و ششصدو چهل ونه هزارو هشتصدوپنجاه و سه اعشاریه شش افغانی.

2- ترمیم کانال تتور ولسوالی متاخان ولایت پکتیکا.

  • تضمین آفر مبلغ (221652) دوصدوبیست ویک هزارو ششصدو پنجاه دو افغانی.(تضمین بانکی باشد)
  • سرمایه نقدی مبلغ (2216520) دو میلیون و دوصدو شانزده هزارو پنجصد وبیست افغانی.(تضمین بانکی باشد)

اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را د رمقابل پرداخت مبلغ (1000) افغانی پول غیر قابل بازگشت از ریاست عمومی حوزه دریایی کابل بدست آورده،

آفرهای حویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ضرب الاجل تعیین شده درشرطنامه

به مدیریت عمومی خدمات تعمیر ریاست عمومی حوزه دریایی کابل واقع سرک دارالامان عقب لیسه محمود طرزی ارایه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده  انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

جلسه آفرگشایی پروژه ولایات کاپیسا ساعت 9:00 قبل از ظهر و پروژه پکتیکا ساعت 11:00 قبل از ظهر به روز سه شنبه مورخ 22/3/1397 در تالار ریاست عمومی حوزه دریایی کابل تدویر میگردد.