ریاست عمومی حوزه دریائی شمال در نظر دارد تا پروژه های حفظ و مراقبتی مربوطه خویش را به داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید.

تاریخ نشر: Jul 21, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست عمومی حوزه دریائی شمال در نظر دارد تا پروژه های حفظ و مراقبتی مربوطه خویش را به داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید.

 

سربند آزاد قریه دار، تحکیم کاری کانال قوشکول نقطه اول و تحکیم کاری کانال نهر سفید واقع حد بخشی، دیوار استنادی کانال آقتاش و ساختمان درک های تقسیم کننده سلطان خواجه ولی و بوکه.

 

مؤسسات دولتی و شرکت های ساختمانی خصوصی واجد شرایط که خواهش قرارداد پروژه های متذکره را داشته باشند درخواستی های شانرا

بریاست عمومی حوزه دریائی شمال واقع شرق مزارشریف گذشته از پل تصدی مقابل لیسه علی چوپان تسیلم نموده و شرطنامه را در بدل

مبلغ (500) افغانی پول غیر قابل بازگشت از تاریخ 17/ 4 /1397برای مدت 21 روز تقویمی از مدیریت عمومی تهیه و تدارکات اخذ

و خود یا نماینده باصلاحیت شان الی تاریخ 6/5/1397 که آخرین تاریخ ضرب العجل تسلیمی آفر ها به ساعت (8) بجه صبح تعیین گردیده

و آفر های خویش را طور سربسته در طی دو نقل به این ریاست تسلیم نمایند. البته قابل یاد آوریست که مطابق شرطنامه پول تضمین آفر از طریق تضمین بانکی قابل قبول میباشد تأمینات طبق مقررات اخذ میگردد.      

 

قابل ذکر است که مجلس آفر گشائی به ساعت (9) بجه صبح مؤرخ 6/5/1397  با حضور داشت هیئات صورت میگیرد.

 

همچنان باز دید از ساحه کاری توسط شرکت های داوطلب به تاریخ 4/5/1397 صورت میگیرد.