درخواست اظهار علاقمندی

تاریخ نشر: Jul 21, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

درخواست اظهار علاقمندی

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت انرژی و آب، جمهوری اسلامی  افغانستان

تمویل کننده

دولت افغانستان

نام پروژه و نمبر تشخیصیه

نظارت از اعمار ساختمان و مدیریت قرارداد بند برق و آبیاری پاشدان

NPA/MEW/97/Cs-2165/QCBS

ضرب الاجل برای ارسال  اظهار علاقمندی

07 آگست 2018؛ ساعت 04:00 بعد از ظهر (به وقت محلی)

آدرس برای ارسال اظهار علاقمندی

مشاورین علاقمند میتوانند اظهارات علاقمندی شان را مطابق به فارمت ضمیمه شده در درخواست اظهار علاقمندی، به طور کتبی یا به شکل سافت به آدرس ذیل ارسال نمایند:

 

آمریت سکتور زیربنا، ریاست تسهیلات تدارکاتی، منزل اول، تعمیر اداره تدارکات ملی (جیودیزی و کارتوگرافی اسبق)، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 08:00 صبح الی4:00 بعد از ظهر

 

و یا به ایمیل آدرس های Hikmatullah.Asad@aop.gov.af  و کاپی آن به malik.ghanizada@aop.gov.af, zabihulrahman.rahmani@aop.gov.af,  و raminnoori123@gmail.com ارسال نمایند.

ویب سایت

مشاورین علاقمند میتوانند درخواست اظهار علاقمندی پروژه مذکور را از ویب سایت www.npa.gov.af   بدست آورند. در صورت بروز کدام مشکل در دریافت اظهار علاقمندی از ویب سایت، میتوانند با ارسال ایمیل به آدرسهای فوق الذکر آنرا دریافت نمایند