اعلان داوطلبی ..

تاریخ نشر: Oct 25, 2017

تاريخ خاتمه: Nov 11, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

,وزارت انرژی و آب در نظر دارد دو پروژه ذیل را به روش داوطلبی عقد قرار داد نماید.

1- پروژه تحکیم کاری سواحل دریای آمو توسط دکه گبیونی قریه بدخشی دروازه پته ولسوالی در قد ولایت تخار.

الف: تضمین آفر مبلغ 398000 سه صدونودو هشت هزار افغانی

ب: سرمایه نقدی مبلغ 4000000 جهار ملیون افغانی.

ج: پروژه مشابه مبلغ 10000000 ده ملیون افغانی .

د: کارکرد سالانه مبلغ  15000000 پانزده ملیون افغانی.

پروژه اعمال کانال اکبر خیل در قریه اکبر خیل ولسوالی ازره ولایت لوگر.

الف: تضمین آفر مبلغ 755000 هفتصدو پنجاه پنج هزار افغانی.

ب: سرمایه نقدی آفر مبلغ 10000000 ده ملیون افغانی.

ج: پروژه مشابه مبلغ 28000000 بیست و هشت ملیون افغانی.

د: کارکرد سالانه مبلغ 45000000 چهل و پنج ملیون افغانی.

موسسات دولتی و شرکت های واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشد به ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی و آب واقع در سرک داراالامان ایستگاه سناتوریم مراجعه نموده شرطنامه را در بدل پول غیر قابل برگشت از آمریت ساختمانها اخذ خود و یا نماینده با صلاحیت شان را به تاریخ  20/08/1396 ساعت 10 بجه قبل از ظهر و ساعت 2 بجه بعد از ظهر در مجلس آفر گشائی اشتراک نمایند. تامینات طبق مقررات اخذ میگردد.