اعلان داوطلبی اعمار یک باب ساحه ورزشی درصحن وزارت انرژی و آب .

تاریخ نشر: Jan 10, 2018

تاريخ خاتمه: Feb 17, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب درنظردارد  یک باب ساحه ورزشی درصحن وزارت را اعمار و ازطریق داوطلبی باز عقدقرارداد نمایید 

  •  )تضمین آفر                     (   37000  ) سی وهفت هزار  افغانی.a

b              ) سرمایه نقدی                 ( 370000)  سیصدو هفتاد هزار افغانی .

 

موًسسات دولتی و شرکت های واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشدبریاست تهیه و تدارکات واقع درسرک  دار الامان ایستگاه سنا توریم مراجعه نموده شرطنامه را در بدل پول غیر قابل برگشت از آمریت تدارکات ساختمانی  اخذ خود و یا نماینده باصلاحیت شان بتاریخ28/11/1396 ساعت   10:00 قبل از ظهر در مجلس داوطلبی اشتراک نماید تضمین طبق مقررات اخذ میگردد .