اعلان مجدد داوطلبی: پروژه کار باقی مانده دیزاین و ساختمان دستگاه کوچک بند برق آبی چهارده غوربند ولایت پروان

تاریخ نشر: Jan 06, 2018

تاريخ خاتمه: Feb 14, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب از داخل بودجه خویش میخواهد پروژه  کار باقی مانده  دیزاین و ساختمان دستگاه  کوچک بند برق آبی چهارده غوربند ولایت پروان را به روش تدارکاتی باز بین المللی(ICB)   به اعلان داوطلبی میسپارد. موسسات دولتی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی واجد شرایط  جهت دریافت اسناد داوطلبی و مشخصات تخنیکی پروژه فوق الذکر میتوانند به ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی و آب واقع  سناتوریم سرک دارالامان مراجعه نمایند

تاریخ و محل جلسه آفرگشایی: جلسه آفر گشایی بتاریخ 25/11/1396  مطابق  14/02/2018 ساعت 10:00 قبل از ظهر در  کابل، وزارت انرژی و آب ، ریاست تهیه و تدارکات ، سالون آفرگشایی دایر میگردد.

تضمین آفر: تضمین بانکی به مبلغ (4000)  به حروف (چهار هزار ) دالر امریکایی  میباشد و باید برای مدت 148  روز از تاریخ آفرگشائی اعتبار داشته باشد.

Template