اعلان برندگی پروژه برق رسانی سبزآباد ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار

تاریخ نشر: Nov 08, 2017

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

به آگاهی تمام داوطلبانیکه در داوطلبی مؤرخ 04/07/1396 که مصادف به 26/September/2017 بود در پروژه برق رسانی سبزآباد ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار تحت کود MEW/016-96/ICB اشتراک نموده بودند، به سمع شان رسانیده میشود که شرکت محترم "AIKE JV GULF EXTREME INNOVTIVE ENGINNERNG" به قیمت مجموعی مبلغ (1,090,639$) دالر برنده شناخته شده و با کمپنی مذکور عقد قرارداد میگردد.

داوطلبانیکه در پروژه فوق الذکر اشتراک نموده بودند و سایر اشخاص حقیقی و حکمی که بالای کمپنی برنده کدام ادعاء داشته باشند از نشر اعلان الی یک هفته به ریاست تهیه وتدارکات وزارت انرژی وآب مراجعه نمایند و در غیر آن اجراأت صورت میگیرد.

پول حق الاشاعه را از نزد آرنده نقدآ اخذ، بل و کتنگ آنرا جهت حقظ دوسیه ارس.ال دارید.