اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تمدید لین انتقال (21)قریه ولایت بادغیس !

تاریخ نشر: Jan 20, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 27, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی ازفقره(2)ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه وتدرکات وزارت انرژی وآب  درنظردارد قرارداد تمدید لین انتقال (21)قریه ولایت بادغیس را به شرکت محترم Supreme & Company private LTD به قیمت مجمـــــوعی مبلغ (1,886,102.44) یک میلیونو هشتصد هشتادو شش هـــــــزارو یکصدو دو اعشاریه چهل وچهار دالر امریکایی معادل (126,368,863.48) یکصدوبیست شش میلیون و سه صدو شصت وهشت هزارو هشت صد و شصت و سه اعشاریه چهل وهشت افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هرگونه اعتراض وادعا در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراعلان الی هفت روزتقویمی طورکتبی توأم بادلایل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی وآب واقع سرک دارالامان مقابل سناتوریم وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نماید.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارد اد نبوده والی تکمیل معیاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.